Informacje o PSZOK

Rodzaje przyjmowanych odpadów

Proces obsługi PSZOK

Punkt wymiany rzeczy używanych

Obowiązujące akty prawne

Zasady selektywnej zbiórki odpadów

Materiały edukacyjne

Rodzaje przyjmowanych odpadów

Odpady przyjmowane przez PSZOK oraz ich kody

Odpady przyjmowane są do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych nieodpłatnie, tylko od mieszkańców gminy Pokój.
PSZOK przyjmuje następujące rodzaje odpadów komunalnych:

Papier:

Kod odpadu: 15 01 01,15 01 06

w tym tektura, odpady opakowaniowe z papieru, odpady opakowaniowe z tektury i zmieszane odpady opakowaniowe

Opakowania z drewna

Kod odpadu: 15 01 03

w tym palety, przekładki drewniane, pojemniki z drewna

Metale:

Kod odpadu: 15 01 04

w tym odpady opakowaniowe z metali

Tworzywa sztuczne:

Kod odpadu: 15 01 02, 15 01 05

w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe

Szkło:

Kod odpadu: 20 01 02, 15 01 07

w tym opdady opakowaniowe ze szkła

Przeterminowane leki i chemikalia:

Kod odpadu: 20 01 13, 20 01 14, 20 01 15, 20 01 17, 20 01 19, 20 01 29, 20 01 30

w tym środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności, rozpuszczalniki, kwasy, alkalia, odczynniki fotograficzne i detergenty zawierające substancje niebezpieczne

Farby i tusze:

Kod odpadu: 20 01 27, 20 01 28

farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne

Odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych:

Kod odpadu: ex 202 01 99

powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek

Zużyte baterie i akumulatory:

Kod odpadu: 20 01 33, 20 01 34

baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie

Oleje i tłuszcze:

Kod odpadu: 20 01 25, 20 01 26

zużyte oleje jadalne powstające w gospodarstwach domowych

Zużyte opony:

Kod odpadu: 16 01 03

odbiór sprzed nieruchomości raz w roku w ramach, maksymalnie z nieruchomości 4 sztuk na rok (pojazd osobowy).

Meble i inne odpady wielkogabarytowe:

Kod odpadu: 20 03 20

w ramach zbiórek sprzed nieruchomości, na podstawie harmonogramu bez ograniczeń lub należy dostarczyć własnym transportem do punktu selektywnej zbiórki odpadów w ilości 4 szt. na rok

Odpady budowlane i rozbiórkowe:

Kod odpadu: 20 01 25, 20 01 26

powstałe podczas drobnych remontów mieszkaniowych w ilości 250 kg na rok od nieruchomości

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny:

Kod odpadu: 20 01 35, 20 01 36, 20 01 21 , 20 01 23

zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, lampy fluorescencyjne i urządzenia zawierające freony

Odpady tekstyliów i odzieży:

Kod odpadu: 20 01 10, 20 01 11

wszelkiego rodzaju odzież, tekstylia, tkaniny i dzianiny wykonane z materiałów naturalnych oraz sztucznych.

Powrót do serwisu PSZOK-INFO

Skip to content