GMINA
NIEMODLIN

Punkt Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych w Gościejowicach Małych

Informacje o PSZOK

Rodzaje przyjmowanych odpadów

Proces obsługi PSZOK

Akcje i promocje

Materiały edukacyjne

Rodzaje przyjmowanych odpadów

Mieszkańcy gminy Niemodlin mogą bezpłatnie dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gościejowicach Małych następujące rodzaje odpadów komunalnych:

Papier

w tym tektura, odpady oapkowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury

Metale

w tym opdady oapkowaniowe z metali

Tworzywa sztuczne

w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe

Szkło

w tym odpady opakowaniowe ze szkła

Bioodpady

Odpady niebezpieczne

Przeterminowane leki i chemikalia

Odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych

powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek

Zużyte baterie i akumulatory

Zużyte opony

z pojazdów niewykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej

Meble i inne odpady wielkogabarytowe

Odpady budowlane i rozbiórkowe

powstałe podczas drobnych remontów mieszkaniowych

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Odpady tekstyliów i odzieży

Wykaz odpadów przyjmowanych nieodpłatnie w PSZOK:

Kod odpaduNazwa odpadu
15 01 01Opakowania z papieru i tektury
15 01 06Zmieszane odpady opakowaniowe
20 01 01Papier i tektura
17 02 03Tworzywa sztuczne
15 01 07Opakowania ze szkła
17 02 02Szkło
20 02 01Odpady ulegające biodegradacji
20 01 27*Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne
20 01 32Leki inne niż wymienione w 20 01 31
ex 20 01 99Odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych, powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek
16 06 04Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03)
16 01 03Zużyte opony
20 03 07Odpady wielkogabarytowe
17 01 01Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
17 09 04Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03
20 01 10Odzież

Powrót do serwisu PSZOK-INFO

Skip to content