GMINA
LUBSZA

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Mąkoszycach, w gminie Lubsza

Informacje o PSZOK

Rodzaje przyjmowanych odpadów

Proces obsługi PSZOK

Punkt wymiany rzeczy używanych

Obowiązujące akty prawne

Limity i cennik

Zasady selektywnej zbiórki odpadów

Materiały edukacyjne

Materiały do pobrania

Pytania i odpowiedzi

Rodzaje przyjmowanych odpadów

Odpady przyjmowane są do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych nieodpłatnie, tylko od mieszkańców gminy Lubsza.

PSZOK przyjmuje następujące rodzaje odpadów komunalnych:

Odpady wielkogabarytowe:

meble, okna bez szyb, łóżka, materace, dywany, wykładziny, zabawki dużych rozmiarów, choinki, drzwi.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny:

zużyte urządzenia zawierające freony (lodówki, chłodziarki, klimatyzatory, dystrybutory wody), lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć (np. świetlówki), zabawki i inne sprzęty zasilane baterią lub podłączane do prądu (np.: pralki, piekarniki, zmywarki, mikrofalówki, sprzęt audio, aparaty fotograficzne, telefony, telewizory, komputery, drukarki, odkurzacze, żelazka).

Odpady budowlano-remontowe:

powstałe w gospodarstwach domowych w wyniku prac budowlanych, rozbiórkowych i remontowych przeprowadzonych samodzielnie przez mieszkańców: gruz, beton, płyty kartonowo-gipsowe; zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych (armatura łazienkowa).

Bioodpady:

surowe odpady roślinne (np. obierki z warzyw i owoców) powstające w gospodarstwach domowych, trawa, kwiaty, liście, rozdrobnione gałęzie (o maksymalnej długości 30 cm).

Szkło płaskie:

szyby okienne, drzwiowe.

Papier:

opakowania z papieru i tektury (papierowe pudełka, kartony), papier i tektura (makulatura, gazety i czasopisma, zeszyty, katalogi).

Tworzywa sztuczne i metale:

puszki, garnki metalowe, patelnie; plastikowe opakowania po żywności, kosmetykach, płynach do mycia i chemii gospodarczej.

Baterie i akumulatory

Przeterminowane leki

Wykaz odpadów przyjmowanych nieodpłatnie w PSZOK:

Kod odpaduNazwa odpadu
20 03 07Odpady wielkogabarytowe
16 01 03Zużyte opony
20 02 01Odpady ulegające biodegradacji
17 01 07Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06
17 09 04Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03
17 02 02Szkło
15 01 02Opakowania z tworzyw sztucznych (styropian opakowaniowy)
20 01 01Papier i tektura
20 01 02Szkło
15 01 02Opakowania z tworzyw sztucznych
20 01 39Tworzywa sztuczne (inne niż opakowaniowe)
20 01 40Metale
15 01 05Opakowania wielomateriałowe
20 01 10Odzież
20 01 11Tekstylia
20 01 21*Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć
20 01 23*Urządzenia zawierające freony
20 01 35*Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki
20 01 36Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35
20 01 26*Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25
20 01 32*Leki inne niż wymienione w 20 01 31
Ex 20 01 99Odpady wytworzone podczas iniekcji domowych (zużyte igły, strzykawki)
20 01 13*Rozpuszczalniki
20 01 14*Kwasy
20 01 15*Alkalia
20 01 19*Środki ochrony roślin
20 01 27*Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne
20 01 29*Detergenty zawierające substancje niebezpieczne
15 01 10*Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone
15 01 11*Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi
20 01 33*Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie

Powrót do serwisu PSZOK-INFO

Skip to content