GMINA
LUBSZA

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Mąkoszycach, w gminie Lubsza

Informacje o PSZOK

Rodzaje przyjmowanych odpadów

Proces obsługi PSZOK

Punkt wymiany rzeczy używanych

Zasady selektywnej zbiórki odpadów

Materiały edukacyjne

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Mąkoszycach, w gminie Lubsza

}

Godziny otwarcia:

PSZOK w budowie

Adres Punktu:

PSZOK w budowie

Numer kontaktowy:

PSZOK w budowie

Prowadzący PSZOK:

Gmina Lubsza
ul. Brzeska 16
49 – 313 Lubsza

W gminie Lubsza realizowany jest projekt budowyPunktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Planowana całkowita wartość projektu wynosi 1 423 783,12 zł, w tym dofinasowanie z RPO WO 2014-2020, Oś priorytetowa: V. Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie: 5.2 Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1 210 215,65 zł.

Zakończenie inwestycji planowane jest 30.03.2023 r.

Zakres prac obejmować będzie:
1) przygotowanie terenu,
2) utwardzenie i wybrukowanie około 493 m2 powierzchni PSZOK,
3) utwardzenie powierzchni drogi dojazdowej do PSZOK o łącznej powierzchni około 415 m2,
4) wybrukowanie powierzchni zewnętrznego Punktu Wymiany Rzeczy Używanych,
5) zakup i montaż kontenera na punkt wymiany rzeczy używanych oraz kontenera na odpady niebezpieczne,
6) budowa dwumodułowego budynku biurowo-socjalnego,
7) ogrodzenie placu PSZOK,
8) oświetlenie placu,
9) wyposażenie PSZOK w kontenery i pojemniki na odpady,
10) oznakowanie pojemników i kontenerów oraz poszczególnych pomieszczeń,
11) trawnik wokół placu oraz nasadzenie zieleni,
12) zapewnienie niezbędnego wyposażenia narzędziowego,
13) zapewnienie niezbędnych środków bezpieczeństwa (sprzęt p.poż. i BHP, monitoring wizualny),
14) promocję PSZOK.

Na terenie PSZOK utworzony zostanie zewnętrzny Punkt Wymiany Rzeczy Używanych. W punkcie odbywać się będą cykliczne wymiany przedmiotów nadających się do ponownego użycia (np. sprzęt narciarski w sezonie zimowym, słoiki na przetwory w sezonie letnim, itp.).

Ponadto na terenie PSZOK umieszczone zostaną tablice informacyjne dotyczące organizacji PSZOK oraz sposobu segregacji odpadów. Dodatkowo w ramach funkcjonowania obiektu przewiduje się organizowanie konsultacji z pracownikiem PSZOK, który pomoże ustalić, czy dany sprzęt/przedmiot kwalifikuje się do dalszego użycia/naprawy, czy też stanowi odpad.

Mapa lokalizacji:

Powrót do serwisu PSZOK-INFO

Skip to content