Informacje o PSZOK

Rodzaje przyjmowanych odpadów

Proces obsługi PSZOK

Materiały edukacyjne

Proces obsługi w PSZOK

Procedura przyjęcia odpadów:

1. Pracownik PSZOK sprawdzi czy jesteś upoważniony do korzystania z danego PSZOK.
Aby przejść weryfikację zabierz ze sobą:

• dowód osobisty oraz
• ostatni dowód wniesienia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (w przypadku przelewów – potwierdzenie wykonania przelewu) lub zaświadczenie wydane przez wspólnotę mieszkaniową / zarządcę budynku / spółdzielnię mieszkaniową potwierdzające wnoszenie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2. Pracownik PSZOK sprawdzi czy dostarczone przez Ciebie odpady są zgodne z regulaminem PSZOK, tzn. czy są posegregowane, odpowiednio zabezpieczone (np. odpady płynne w szczelnych pojemnikach) i czy znajdują się na liście odpadów przyjmowanych w PSZOK.
3. Zważenie odpadów.
4. Zarejestrowanie przyjętych odpadów w ewidencji z uwzględnieniem następujących danych:

• data przyjęcia odpadów,
• kod/frakcja i waga odpadów,
• dane osobowe mieszkańca,
• adres nieruchomości, z której pochodzą odpady.

5. Rozładunek odpadów w miejscu wskazanym przez pracownika PSZOK.

Pamiętaj! Pracownik PSZOK nie wyjmuje przywiezionych odpadów z pojazdu, jedynie pokaże miejsce, do którego należy je donieść/dowieźć, i w którym pojemniku lub koszu umieścić.

Uwaga!

Pracownik PSZOK ma prawo odmówić przyjęcia odpadów gdy:

  1. Ilość i rodzaj dostarczonych odpadów budzi wątpliwość, co do źródła ich pochodzenia, w szczególności wskazuje, że mogą pochodzić z działalności gospodarczej.
  2. Nie posiadasz dokumentów upoważniających do korzystania z danego PSZOK.
  3. Dostarczone frakcje odpadów komunalnych są zanieczyszczone / zmieszane.
  4. Dostarczone odpady komunalne, w szczególności odpady niebezpieczne, nie mają możliwości wiarygodnej ich identyfikacji (np. zastępcze opakowanie, brak etykiety na opakowaniu itp.), co może powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi.
  5. Odpady komunalne w formie płynnej dostarczone są w nieszczelnych opakowaniach.
  6. Dostarczone frakcje odpadów znajdują się na liście odpadów nieprzyjmowanych w PSZOK.

Powrót do serwisu PSZOK-INFO

Skip to content